Đồng hồ nhiệt độ

Nhiệt kế Yamaki chân sau 0-200 độ

Liên hệ